Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Sdružení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Slovo úvodem
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená ukazovat, že to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.
Richard Bach, spisovatel (nar. 1936)

Kdo jsme?
Lidé, kteří se – vesměs profesionálně – zajímají o krize a neštěstí a v této oblasti chtějí především vzdělávat. Jako občanské sdružení jsme vznikli v roce 2004; základem byly ženy, které se poznaly při práci v SOS centru Diakonie Církve českobratrské evangelické. V roce 2009 jsme se zaměřili na vzdělávání v psychosociální krizové pomoci a spolupráci (= v pomoci lidem, rodinám, obcím, organizacím před, při a po neštěstí) a rozšířili jsme náš lektorský kruh o muže a ženy, kteří v této oblasti pracují. Umožnilo nám to mj. tvořivě rozpracovávat náš původní důraz – vnímání neštěstí a duchovních potřeb jako reálného doprovodu lidského života. Noví spolupracovníci přinesli nové pohledy z různých končin republiky. Scházeli jsme se sice obtížněji, vyvažovala to však radost z různorodosti nápadů a přístupů.

Co děláme?
V roce 2009 jsme dokončili první běh 150hodinového výcviku Krizová pomoc a první psychosociální pomoc. Výcvik je akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a proběhl v Praze v celkem osmi víkendových setkáních.
Ve spolupráci se zadavateli jsme připravili rozsahem menší kurzy šité na míru potřebám zadavatele a účastníků kurzů: 8hodinový kurz v Chrástu u Plzně pro Terénní krizovou službu Diecézní charity Plzeň se zaměřoval na Hodnoty a zásady psychosociální krizové pomoci. S Magistrátem města Plzně jsme vytvářeli 16hodinový kurz Magistrát města Plzně v psychosociální krizové pomoci při a po mimořádných událostech. Kurzy společně se zadavateli a účastníky připravujeme a vyhodnocujeme. Usilujeme tak mj. o vylaďování spolupráce a o podporu pomáhající sítě.

Na základě zájmu Charity Blansko a ve spolupráci s ní jsme zahájili v Doubravici nad Svitavou druhý – tentokrát „moravský“ - běh akreditovaného 150hodinového výcviku Krizová pomoc a první psychosociální pomoc.
Na konci prázdnin se v Poděbradech uskutečnilo naše tradiční výjezdní zasedání spolu s Valnou hromadou.

S kým spolupracujeme?
Úzce spolupracujeme s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (PIT ČR), se kterým se nám daří vytvářet kurzy šité na míru zaměřené na podporu komunity po neštěstích a na připravenost obyvatelstva. Společné zájmy sdílíme s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN), s nadací ADRA, terénní krizovou službou Oblastní charity Blansko a Diecézní charity Plzeň a řadou krajských psychologů Hasičského záchranného sboru. Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kteří chtějí spolu nést lidská neštěstí.

Jak jsme hospodařili?
V roce 2009 převýšily příjmy našeho sdružení jeho výdaje. Finance jsme čerpali z darů a z příspěvků od účastníků námi pořádaných výcviků a kurzů (268.000 Kč). Z celkových nákladů 202.000 Kč tvoří největší část výdaje na služby (106.000 Kč) a mzdy (94.000 Kč); materiální výdaje tvoří část nejmenší (2000 Kč).
Jako občanské sdružení se v osvětě a navazování spolupráce angažujeme bez nároků na mzdu.

Co je před námi?
V roce 2010 dokončíme druhý běh akreditovaného výcviku Krizová pomoc a první psychosociální pomoc v Doubravici nad Svitavou. Plánujeme další běhy tohoto výcviku, zpracováváme naše zkušenosti z jeho vedení a nadále zpřesňujeme jeho metodiku.
Stále hodláme rozvíjet úspěšné zkušenosti s výcviky a kurzy v psychosociální krizové pomoci, v prvních občanských pomocích a v krizové intervenci, které byly vytvořeny ve spolupráci se zadavateli a účastníky a vycházely z jejich potřeb; zajímají nás týmy, které potřebují získat dovednosti a informace z oblasti psychosociální krizové pomoci. I v dalším období budeme pracovat na propojování lidí, kteří pomáhají druhým v situaci neštěstí, a na osvětě v této oblasti.

Těšíme se na spolupráci!

  Spolupracující instituce: