Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Sdružení
     

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010


Motto:
Nic nás neizoluje víc než moc a prestiž.

C. G. Jung: Sto dopisů


Co jsme dělali v roce 2010?
Ve spolupráci s Městskou policií Plzeň jsme uskutečnili 60hodinový výcvik Krizový tým: krizová intervence, vzájemná pomoc a svépomoc pro vybrané strážníky Městské policie.
Ve spolupráci s Oblastní charitou Blanskou jsme dokončili druhý běh 150hodinového výcviku Krizová pomoc a první psychosociální pomoc, akreditovaného u Ministerstva práce a sociálních věcí. Výcvik proběhl v Doubravici nad Svitavou v šesti třídenních setkáních. Díky jeho „moravskému“ umístění jsme k lektorské spolupráci mohli přizvat naše moravské kolegy.
Na konci prázdnin jsme se v Poděbradech setkali na tradičním výjezdním zasedání.
Podíleli jsme se na přípravě konference Neštěstí a vina: věrní souputníci, která proběhla na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 19. listopadu 2010. Daniela Gabrielová oživila přednáškovou konferenci dílničkou Jak je možné odpustit? Z příspěvků vznikl sborník.
V prosinci 2010 se na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uzavřela práce na Standardech psychosociální krizové pomoci a spolupráce. Pracovní skupinu vedla Bohumila Baštecká.

S kým spolupracujeme?
S lidmi z Psychosociálního intervenčního týmu ČR (PIT ČR), z Českého sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN), z Oblastní charity Blansko, z Hasičského záchranného sboru ČR, z občanského sdružení Studénka 2008, z Krizového centra Ostrava, z občanského sdružení Dlouhá cesta. Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kteří chtějí spolu nést lidská neštěstí.

Jak jsme hospodařili?
V roce 2010 převýšily výdaje našeho sdružení jeho příjmy. Finance jsme čerpali z darů (15.000 Kč) a z příspěvků od účastníků námi pořádaných kurzů a výcviků (143.000 Kč), celková výše příjmů tedy byla 157.000 Kč. Z celkových nákladů 237.000 Kč tvořily největší část výdaje na služby (117.000 Kč), druhou největší oblastí byly náklady na mzdy (115.000 Kč); nejmenší část představovaly výdaje za energie (5000 Kč). Jako občanské sdružení se v osvětě a navazování spolupráce angažujeme bez nároků na mzdu.


Co je před námi?
V roce 2011 plánujeme otevření dalšího běhu výcviku Krizová pomoc a první psychosociální pomoc. Při jeho přípravě využijeme standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce, zkušeností z nových událostí i z předchozích dvou běhů.
Připravujeme kurz pro management škol Když se stane neštěstí.
Chceme pokračovat v přípravě konferencí a vzdělávacích materiálů týkajících se neštěstí.
Máme v úmyslu připravovat ve spolupráci s PITem ČR „bytové semináře“, které by umožnily sdílení zkušeností mezi lidmi, kteří zažívají neštěstí anebo pomáhají zvládat jejich důsledky.
Těšilo by nás rozvíjet výcviky a kurzy (v psychosociální krizové pomoci po neštěstích, prvních občanských pomocích, krizové intervenci) šité na míru potřebám zadavatelů; zajímají nás týmy, které z nejrůznějších důvodů potřebují získat dovednosti a informace z oblasti psychosociální krizové pomoci.
I v dalším období budeme pracovat na propojování lidí, kteří pomáhají druhým v situaci neštěstí, a na osvětě v této oblasti.

Těšíme se na spolupráci!

   
  Spolupracující instituce: